زنجرک:

اين زنجرک در پشت برگ‌ها فعاليت داشته و در اثر تغذيه‌ی آن لكه‌هاي زرد رنگي در روي برگ‌ها ظاهر مي‌شود و در آلودگي شديد برگ‌ها قهوه‌اي و خشك شده و مي‌ريزند. اين آفت زمستان را به صورت تخم در روي پوست درختان سپري مي‌كند. در بهار پوره‌ها ظاهر شده و دوره پورگي يك ماه تا 45 روز طول مي‌كشد. اين آفت 3-2 نسل در سال توليد مي‌كند.