شته برگ نارون:

شته برگ نارون در سطح رويي برگ فعاليت داشته و با تغذيه از شيره گياهي برگ را به طرف پشت و از طول لوله مي‌كند. قسمت پشتي برگ و نقطه مقابل محل ورود خرطوم شته به رنگ سبز رنگ پريده تا سبز متمايل به زرد در‌آمده و به تدريج خشك مي‌شود.