این شپشک به برگ، میوه و شاخه­های جوان و حتی شاخه­های مسن حمله می­کند و علاوه بر تغذیه از شیره ی گیاه میزبان شاخ و برگ آن را با ترشحات شیرین بدن خود آلوده می­کند و در نتیجه محیط مساعدی را برای رشد قارچ دوده یا فوماژین فراهم می سازد. قارچ دوده سطح برگ و شاخه را پوشانده، مانع تنفس گیاه و رسیدن نور به سطح آن می­شود و بالاخره باعث ضعف و خشک شدن قسمتهای آلوده می­شود. این آفت بسته به مناطق مختلف 2 تا 3 نسل در سال تولید کرده و زمستان را در مرحله­ی تخم، پوره و یا حشره کامل سپری     می­کند.