گراميداشت روز خليج فارس در سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري كرمان مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز  شهرداري كرمان از گراميداشت روز خليج فارس در سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري كرمان خبر داد. مهندس ايمان سيف الهي ضمن اشاره به نام گذاري 10 ارديبهشت ماه به  عنوان  روز خليج فارس درتقويم ايران ،افزود : اين سازمان نيز به همين مناسبت اقدام به نصب پرچم خليج فارس در مقابل اين سازمان و همچنين واحدهاي مختلف آن نموده است