به مناسبت هفته کارو کارگر:

حضور متحد الفرم پرسنل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان در نمازجمعه

کلیه پرسنل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان به صورت  متحد الشکل در نماز جمعه شرکت کردند.

این اقدام به مناسبت هفته کار و کارگر انجام پذیرفت.