انتصابات جدید در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان

 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از انتصابات جدید در این سازمان خبر داد.

طی احکامی جداگانه آقای حسین عسکری زاده ماهانی به سمت سرپرست منطقه دو  فضای سبز و آقای محمد بهروزی مقدم به سمت سرپرست منطقه سه فضای سبز  سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان معرفی شدند.