مبارزه با آفات درختان شهر با استفادۀ کمتر از سموممدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان گفت: کارشناسان حفظ نباتات این سازمان، به شناسایی و ارایۀ راه‌کارهای جدید مبارزه با عوامل مخرب فضای سبز اقدام کرده‌اند.
یدالله علیزاده با اشاره به شروع فصل سرسبز شدن گیاهان و متعاقب آن، افزایش برخی آفات و بیماری‌های درختان و درختچه‌ها گفت: برای مبارزه با آفات و بیماری‌ها، از روش‌های مختلف مبارزه شامل مبارزه فیزیکی، مبارزه زراعی، روش‌های مکانیکی و روش‌های شیمیایی استفاده می‌شود.
وی یکی از اهداف مهم در مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی را استفاده از شیوه جدید کاهش مصرف سموم و روش‌های غیرشیمیایی دانست.
مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری با بیان این‌که بیشتر سعی شده از روش‌های جایگزین شیمیایی استفاده شود، گفت: با توجه به بارش‌های خوب ابتدای فصل و کاهش خسارت برخی آفات، مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی با کمی تأخیر شروع شده و تا پایان فصل بهار ادامه خواهد یافت.