شته سیاه اقاقیا:

اين شته روي دمبرگ، جوانه ها، برگچه و... زندگي و از شيره گياهي تغذيه مي‌كند و باعث پژمرده شدن و پيچيده شدن برگ‌ها و سرشاخه‌ها مي‌شود.