مگس سفید:

اين حشرات در سطح زيرين برگ به طور دسته جمعي زندگي كرده و از شيره گياهي تغذيه مي‌كنند. همراه با تغذيه، عسلك بسيار زيادي ترشح مي‌كنند كه باعث خسارت غيرمستقيم به گياه مي‌شود.