يوكاي زينتي (,Yucca flaccida و Yrecurvifolia)

حدود 60 سانتیمتر رشد می کند و برگها نوك تيز وباريك هستند وبر روي زمين قرار مي گيرند  و شاخه گل دهنده  به بلندی 55 سانیتمتر  از وسط آن خارج مي شود. و در تابستان گل آذینی به طول 150 سانتیمتر با گلهايی سفید کرم رنگ تولید می کند.

خاك: خاکی سبک با زهکش خوب نیاز دارد.

شرايط مناسب محيطي: این گیاه تا حدودی به خشکی مقاوم است اما خشکی کشیدن بیش از اندازه گیاه و عدم آبیاری به موقع گیاه منجر به سوختن نوک و حاشیه برگها می‌شود. روزانه حداقل به 3 ساعت نور کامل نیاز دارد و بیش از این نیز به رشد گیاه کمک می‌کند. محیط سایه را برای مدت کوتاهی می‌تواند تحمل کند. طیف دمایی گسترده ای را تحمل می‌کند و بین 2- الی 32 درجه مشکلی را برای این گیاه بوجود نمی‌آورد. گرمای هوا در طی فصول کم نور همانند زمستان یکی از دلالیل خشک شدن برگها در زمستان است.

تکثیر

پاجوش: جداسازی پاجوشها یکی از روشهای تکثیر این گیاه هستند. پاجوش گیاهان کوچکی هستند که از روی ریزومهای(ساقه های زیرزمینی) گیاه مادری شروع به رشد کرده اند.

قلمه: قلمه را از نواحی جوان گیاه تهیه کنیم (مثلا نوک ساقه) این نوع قلمه آسانتر از قلمه هایی که از قسمت پایین ساقه ها تهیه می شوند ریشه می دهند.

تقسيم كردن ريزوم: تقسیم کردن ریزومهای این گیاه به قطعات 7.5 سانتیمتری

هرس:. این گیاه به هرس خاصی احتیاج ندارد و فقط باید برگهای زیرین و زرد یوکاهای مسن را باید از گیاه جدا کرد. همچنین با جدا کردن برگهای زیرین یوکا می‌توان گیاهی ساقه بلند که در انتهای هر ساقه درسته ای برگ وجود دارد تربیت کرد. وتعداد ساقه را افزايش داد.

كاربرد: مي توان در ميادين – بلوار ها وهمچنين در فضاي سبز پاركها از آن استفاده كرد.