شماره تلفن های سازمان پارک ها وفضای سبز

دفتر مدیرعامل                                                33152150-034

دفتر معاون فنی و بهره برداری                                 33152146-034

دفتر معاون اداری و مالی                                             33152148-034

دفتر حراست                                                                 33152149-034

حقوقی وامورقراردادها- روابط عمومی                                       33152143-034

فاکس                                                                                      33152150-034

تلفنخانه سازمان                                                                             33152439    -   33152140    -   33152141    -   034

آدرس : کرمان - جنگل قائم - به طرف مسجد صاحب الزمان عج - خیابان سمت راست سازمان پارک ها وفضای سبز شهرداری کرمان

کدپستی:7615698947