بازدید مدیران سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری از نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی

 
مدیران سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری به همراه جانشین معاون خدمات شهری شهردار از نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی بازدید کردند .
این بازدید با هدف اطلاع از آخرین ماشین آلات با تکنولوژی روزبرای کشاورزی و کاشت گل و گیاه و نگهداری و حفظ فضای سبز شهری انجام شده است .