پارک وصال در منطقه دو بهسازی و زیباسازی می شود

 روز گذشته  رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر به همراه  شهردار منطقه دو ،معاون خدمات شهری شهردار ،مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و جمعی از مدیران منطقه دو  از پارک وصال در این منطقه بازدید کردند.

بر اساس این گزارش ،این بازدید که با هدف اجرای طرح بهسازی و زیباسازی پارک وصال بود ،پس از بررسی کارشناسی مقرر گردید اصلاح و ساماندهی پارک توسط منطقه انجام و عملیات گل کاری آن با نظارت این سازمان انجام پذیرد.