بازدید شهردار کرمان از موزه حیات طبیعی پارک مطهریروز گذشته شهردار کرمان به همراه جمعی از مدیران شهردای ازموزه حیات طبیعی پارک مطهری بازدید کردند.