بازدید مدیرواحد بازرسی شهرداری کرمان از مجموعه تولید گل و گیاه شهرداری

 


 
روز گذشته مدیر واحد بازرسی شهرداری کرمان به همراه مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری و جمعی از مدیران این سازمان از مجموعه تولید گل و گیاه شهرداری بازدید کرد.
 
در این بازدید مدیرعامل سازمان سیما فمنظر و فضای سبز شهری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از گل های فصلی شهر کرمان در این مجموعه تولید می شود ،افزود: خوبشختانه شهروندان شاهد کاشت گل و گیاه در فضاهای سبز شهری طی چند ماه گذشته بوده اند.
 
علیزاده ضمن اشاره به مدیریت جدید مجموعه گل و گیاه شهرداری ،گفت:تخصص ،تلاش و توانایی خانم حمزه جواران در خصوص تولیدات و فضای سبز ،باعث افزایش تولیدات در این مجموعه شده است.
 
در ادامه حجت الاسلام حسینی مدیر واحد بازرسی شهرداری ضمن بازدید  از مجموعه تولید گل و گیاه بخصوص گیاهان فصلی ، به کاشت انواع گل و گیاه  در فضاهای سبز  مناطق اشاره و  ابراز رضایت کرد واز فعالیت و تلاش خانم  حمزه جواران مسئول مجموعه وپرسنل آن واحد تشکر کرد.