کاشت 3500 نهال در چهارراه سمیهمدیرعامل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری از کاشت 3500 نهال گل در چهارراه سمیه خبر داد.
علیزاده گفت : در راستای زیبایی و طراوت شهر عملیات کاشت 3500 نهال گل در چهارراه سمیه انجام شد .
وی گفت: این اقدام توسط شهرداری منطقه دو و بانظارت کارشناسان این سازمان انجام شده است.

وی گفت: با همکاری شهرداری های مناطق دیگر ،فضاهای سبز شهری که نیاز به کاشت گل و گیاه داشته باشند ،با همکاری این سازمان انجام خواهد شد.