اهداف سازمان ایجاد و نگهداری و اداره کلیه امور پارکها ، فضای سبز، میادین،وسائل تفریحی و انجام هرگونه تحقیقات علمی و کشاورزی در ارتباط با مسائل فضای سبز و طرح و برنامه ریزی در جهت کسترش این امر و ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی