نام و نام خانوادگی : مرتضی میرزاحسینی

فرزند: محمد

متولد : 31/6/1360

مدرک تحصیلی : کارشناس گیاه پزشکی

سوابق کاری : جانشین مجموعه تولید- سرپرست پارک مادر- سرپرست فضای سبز منطقه چهار -سرپرست فضای سبز منطقه سه -جانشین حفظ نباتات