دعای باران امام سجاد (ع)

 


به نام خداوند بخشنده مهربان


خدایا، ما را به باران زنده و سیراب گردان، و با آن بارانِ درشت و فراوان كه از ابرهای بارنده فرو می‌ریزد و در همه جای زمین گیاهان زیبا و پُر طراوت می‌رویاند، رحمت خود را بر ما بگستران.

میوه‌ها را برسان و بر بنگان خود منّت گذار، و سرزمین‌های مرده را به شکفتن شكوفه‌ها زنده ساز، و فرشتگانِ نویسنده را فرمان ده كه با هر باران كه می‌فرستی حاضر آیند؛ بارانی كه سودمند و پیوسته و فراوان و گسترده و تُندبار است؛

تا با آن، زمینِ مرده را زنده كنی، و آنچه را از دست رفته است باز گردانی، و آنچه را روییدنی است برویانی، و روزی‌های مردم را وسعت دهی، از ابری انبوه و برهم نشسته، شادی آور، خوش عاقبت، در همه جا سایه گستر، پُر سر و صدا، اما نه آن گونه كه بارانش به ویرانی انجامد و برقش فریب و نیرنگ باشد.

خدایا، ما را از بارانی سیراب كن كه فریاد رسنده‌ی ما، رویاننده‌ی گیاه، فرا گیرنده و بسیار بارنده باشد، تا گیاهان نورُسته را خرّمی و بالندگی بخشی و گیاهانِ خفته را به پا داری.

خدایا، بارانی برای ما بفرست كه با آن آب از تپّه‌ها روان كنی، و چاه‌ها را پُر آب سازی، و رودها را به خروش آوری، و درختان را برویانی، و در همه‌ی شهرها ارزانی پدید آوری، و چارپایان و مردمان را توش و توان بخشی، و روزی‌های پاکیزه را برای ما كامل گردانی، و كِشت ما را برویانی، و سینه ‌ها را پُر شیر سازی، و بر نیروی ما بیفزایی.

خدایا، مبادا سایه‌ی آن ابر بر ما بادِ گرم وزد، و سردی‌اش برای ما ناخجسته شود، و به جای باران بر سر ما سنگ ببارد و آبِ آن در كام ما تلخ و ناگوار آید.

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از بركات آسمان‌ها و زمین برخوردار نما، كه تو بر هر كار توانایی.

فرازهایی از مناجات های امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه